تنیس خاکی
 

سلام دوستان خوبم ممنونم که به وبلاگ من سر زدید ابن وبلاگ به دلیل

 منظم نبودن متن ها به وبلاگ دیگری انتقال یافت لطفاً نظر های خود را به

 این آدرس زیر بدهید.

 قربون همتون برم

www.aj-tennis.blogfa.com

|+| نوشته شده توسط علی جرجانی در دوشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۹  |
 
قوانين و مقررات تنيس

ماده 1 زمين بازي انفرادي
زمين بازي مستطيلي است بطول 77/23 متر به عرض 23/8 متر. زمين توسط توري كه از يك سيم با طناب به قطر حداكثر 8/0 سانتيمتر آويزان است، به دو نيمه تقسيم مي‏گردد. انتهاي اين سيم با طناب بايد به بالاي دو پايه در دو سوي تور متصل گردد يا از روي آن گردانيده شود. قطر مقطع پايه استوانه‏اي يا اصلاح مقطع پايه مكعب مستطيل شكل نبايد بيش از 15 سانتيمتر بيشتر باشد. مركز مقطع پايه ها مي‏بايد در فاصلة 914/0 متري از زمين بازي واقع شود و ارتفاع پايه ها بايد به گونه‏اي تنظيم گردد كه قسمت بالاي سيم نگهدارنده تور در ارتفاع 07/1 متري از سطح زمين واقع شود در صورتي كه از زمين مشترك براي «دوبل» (به مادة 34 رجوع شود) وانفرادي استفاده شود بايد تور را توسط دو پايه كه پايه هاي بازي انفرادي ناميده مي‏شوند، در ارتفاع 07/1 متري نگاهداشت. مركز مقطع اين پايه ها كه قطر و به اصلاح مقطع آنها نبايد بيش از 5/7 سانتيمتر باشد در هر طرف در فاصلة 914/0 متري از زمين انفرادي واقع مي‏گردد. تور بازي را بايد چنان كشيد كه فضاي مابين دو پايه را كاملاً پر كند و شبكه‏ هاي تور به اندازه‏اي كوچكتر در نظر گرفته مي‏شوند كه مانع عبور توپ شود. ارتفاع تور در وسط پايه 914/0 متر باشد لذا تور در اين قسمت توسط كمربندي كاملاً سفيد كه عرض آن بيش از 5 سانتيمتر نباشد محكم در ارتفاع مورد نظر نگاهداشته مي‏شود. نواري كاملاً سفيد كه عرض آن بيش از 5 سانتيمتر و در فاصلة مساوي در بين دو خط كناري و به موازات آنها كشيده مي‏شود. خط انتهائي در طرف داخلي زمين توسط علامت مركزي به طول 10 سانتيمتر و عرض 5 سانتيمتر در امتداد فرضي خط مركزي سرويس است و به دو بخش تقسيم مي‏شود. علامت مركزي در هر طرف زمين بر خطوط انتهائي عمود ومتصل است. از كليه خطوط ديگر نبايد از 5/2 سانتيمتر كمتر و از 5 سانتيمتر بيشتر باشد، به استثناء خط انتهائي كه نبايد بيشتر از 10 سانتيمتر عرض داشته باشد. در تمام اندازه‏گيريها بايد لبه خارجي خطوط را در نظر گرفت. رنگ تمام خطوط بايد يكنواخت باشد. استفاده از رنگهاي سفيد و يا زرد و نشانه‏هاي تبليغاتي يا هر چيز ديگري كه در دو انتهاي زمين قرار داده شده، غير مجاز است. استفاده از رنگهاي روشن تنها در صورتي مجاز است كه در اين امر در ديد بازيكنان اختلالي ايجاد نكند.
اگر نشانه‏هاي تبليغاتي بروي صندلي خط نگهدارنده دو انتهاي زمين نشسته‏اند، قرارداده شود، اين نشانه‏ها بايد فاقد رنگهاي سفيد و زرد باشند. از رنگهاي روشن در صورتي مجاز است كه اختلال در ديد بازيكنان ايجاد نكند.
1- basiline
2- Side- line
3- Service- line
4- Centerservice- line
5- Service courts
6- Center mark

تبصره:
در مسابقات «جام ديويس» و يا ديگر مسابقات رسمي قهرماني فدراسيون بين المللي تنيس بايد فاصله‏اي در پشت خطوط انتهائي در نظر گرفت كه كمتر از 4/6 متر نباشد و در طرف خارجي خطوط كنار هم بايد فاصله‏اي در نظر گرفت كه كمتر از 66/3 متر نباشد. مي‏توان صندلي خط نگهداران را در صورتيكه بيشتر از 914/0 متر بداخل اين فضاها پيشروي نكرده باشند. در فاصله 4/6 متر از خطوط انتهائي در فاصلة 66/4 متر از خطوط كناري قرار دارد.
ماده 2 اجزائ ثابت زمين
اجزاء ثابت زمين نه تنها در برگيرندة تور، پايه هاي زمين انفرادي طناب يا سيم نگهدارندة تور- نوار تور و كمربند نگهدارندة تور است، بلكه در صورت وجود، شامل موانع انتهائي و كناري جايگاهها، صندليهاي ثابت يا قابل نقل و انتقال پيرامون زمين بازي، افراد اشغال كنندة صندليها، كليه ديگر اجزاء ثابت در پيرامون و يا بالاي زمين بازي، داور، داور تور، داور خطاي پا، خط نگهداران توپ جمع كنها البته در هنگامي كه جاي مقر خود حضور دارند، نيز مي‏گردد.
تبصره:
در تأمين اهداف اين ماده بايد متذكر شد كه مفهوم لغت داور در برگيرندة داور، افرادي كه به آنها در بين بازي مكان مشخص اعطاء شد و كليه افرادي مي‏شود كه جهت همكاري با داور در جريان مسابقه برگزيده شده باشند.
(ابتداي صفحه)
ماده 3 توپ تنيس
سطح بيروني توپ بايد يكنواخت و برنگ سفيد يا زرد باشد، اگر روي توپ درزي وجود داشته باشد، اين محل نبايد بصورت دوخته و به شكل بخيه باشد. قطر توپ بايد بيش از 35/6 سانتيمتر و كمتر از 67/6 سانتيمتر باشد و وزن آن بايد بيش از 7/56 گرم و كمتر از 5/58 گرم باشد و جهش توپ در صورت رها شدن از فاصلة 254 سانتيمتر بر روي يك سطح بتوني بايد بيش از 135 سانتيمتر و كمتر از 147 سانتيمتر باشد تحت فشار 165/8 كيلو گرم توپ بايد دچار فرورفتگي بداخل به ميزان بيش از 56/0 سانتيمتر و كمتر از 74/0 سانتيمتر در قسمت جلوئي و فرورفتگي به ميزان بيش از 89/0 سانتيمتر و كمتر از 08/1 سانتيمتر در قسمت پشتي شود. ارقام گفته شده در مورد اين فرورفتگيها بايد ميانگين خواندن جدا از هم ارقام در هر يك از سه محور توپ باشد و در هر مورد اختلاف بين دو بار خواندن ارقام نبايد بيش از 08/0 سانتيمتر گردد. براي بازي در ارتفاع بيش از 1219 متر از سطح دريا مي‏توان از دو نوع ديگر توپ استفاده نمود. توپ اول تمام مشخصات پيش گفته را دارد جز آنكه جهش آن بيش از 93/121 سانتيمتر و كمتر از 135 سانتيمتر است و فشار داخلي آن بيش از فشار خارج آن است. اين نوع توپ مرسوم است به «توپ پر فشار» توپ نوع دوم تمام مشخصات پيش گفته را دارد جز آنكه جهش آن بيش از 135 سانتيمتر و كمتر از 147 سانتيمتر است و فشار داخلي تقريباً برابر فشار خارجي است اين توپ به منظور تطبيق بايد براي مدت 60 روز يا بيشتر در همان ارتفاع مورد نظر جهت انجام مسابقه قرار گيرد. به اين توپ معمولاً واژه توپ فشار صفر و يا توپ بدون فشار اطلاق مي‏گيرد.
تمام آزمايشات در مورد جهش توپ اندازه و ميزان فرورفتگي بايد مطابق قوانين و ترتيبهاي معين شده در ضميمه 1 صورت گيرد.
 
اجزاء ثابت زمین تنيس

اجزاء ثابت زمین نه تنها در برگیرنده تور، پایه های زمین انفرادی طناب یا سیم نگهدارنده تور- نوار تور و کمربند نگهدارنده تور است، بلکه در صورت وجود، شامل موانع انتهائی و کناری جایگاه ها ، صندلی های ثابت یا قابل نقل و انتقال پیرامون زمین بازی ، افراد اشغال کننده صندلی ها ، کلیه دیگر اجزاء ثابت در پیرامون و یا بالای زمین بازی ، داور ، داور تور ، داور خطای پا ، خط نگهداران توپ جمع کن ها البته در هنگامی که جای مقر خود حضور دارند، نیز می‏گردد.
در تأمین اهداف این ماده باید متذکر شد که مفهوم لغت داور در برگیرنده داور، افرادی که به آنها در بین بازی مکان مشخص اعطاء شد و کلیه افرادی می‏شود که جهت همکاری با داور در جریان مسابقه برگزیده شده باشند.

توپ تنيس

یکی از اجزای اصلی بازی تنیس که با نبود آن بازی انجام نمی شود توپ تنیس می باشد . توپ تنیس بسیار کوچکتر از توپ های فوتبال یا والیبال و رشته های دیگر است اما کوچکترین توپ نیست . چرا که توپ پینگ پنگ کوچکترین توپ در ورزش است . اما مختصری از مشخصات توپ تنیس :
سطح بیرونی توپ باید یکنواخت و برنگ سفید یا زرد باشد، اگر روی توپ درزی وجود داشته باشد، این محل نباید بصورت دوخته و به شکل بخیه باشد. قطر توپ باید بیش از 35/6 سانتیمتر و کمتر از 67/6 سانتیمتر باشد و وزن آن باید بیش از 7/56 گرم و کمتر از 5/58 گرم باشد و جهش توپ در صورت رها شدن از فاصله 254 سانتیمتر بر روی یک سطح بتونی باید بیش از 135 سانتیمتر و کمتر از 147 سانتیمتر باشد تحت فشار 165/8 کیلو گرم توپ باید دچار فرورفتگی بداخل به میزان بیش از 56/0 سانتیمتر و کمتر از 74/0 سانتیمتر در قسمت جلوئی و فرورفتگی به میزان بیش از 89/0 سانتیمتر و کمتر از 08/1 سانتیمتر در قسمت پشتی شود. ارقام گفته شده در مورد این فرورفتگیها باید میانگین خواندن جدا از هم ارقام در هر یک از سه محور توپ باشد و در هر مورد اختلاف بین دو بار خواندن ارقام نباید بیش از 08/0 سانتیمتر گردد.......
 
راکت تنيس

راکت هایی که از مشخصات ذیل پیروی نکنند جهت بازی مطابق مقررات تنیس، مورد تأئید نمی‏باشند:
قسمتی از راکت که در انجام ضربه مورد استفاده قرار می‏گیرد باید تخت باشد و از یک شبکه زه درهم شده متصل به قاب راکت تشکیل می‏گردد. زه‏ها در محل تلاقی بازه‏های مجاور به تناوب از رو و زیر به یکدیگر می‏پیوندند و به هم تافته می‏شوند. در مجموع این شبکه زه باید یکدست باشد و بخصوص تراکم این شبکه در قسمت مرکز نباید کمتر از سایر قسمتها باشد. زه‏ها باید عاری از هر گونه اضافات و اتصالات جنبی باشند مگر آنچه که جهت پیشگیری و محدود کردن فرسودگی و پارگی و یا لرزش بکار رود که باید اندازه و محل معقول و مناسب جهت تأمین اهداف فوق را داشته باشد
طول راکت که دسته را نیز شامل می‏شود باید عاری از هر گونه اضافات و اتصالات جنبی باشد مگر آنچه که جهت پیشگیری به محدود کردن فرسودگی، پارگی، لرزش و آنچه که جهت تقسیم وزن بکار رود که در این صورت باید اندازه و محل معقول و مناسب جهت تأمین اهداف فوق را داشته باشد.
قاب راکت که شامل دسته نیز می‏شود و زه‏ها باید عاری از هرگونه وسیله‏ای باشند که توانائی انجام تغییر عمده و مشخص و یا تغییر در تقسیم وزن در راکت:
در هنگامی که توپ در گردش است را امکان پذیر نماید.
فدراسیون بین المللی تنیس در این مورد که آیا راکت نمونه و مدل اولیه راکت از شرایط فوق‏الذکر تبعیت می‏کند و آیا راکت مورد تأئید است یا خیر تصمیم‏گیرنده است.
چنین تصمیم‏گیری ممکن است بنا به ابتکار خود فدراسیون بین المللی تنیس و یا به درخواست افراد ذینفع مانند بازیکن، کمپانی سازنده تجهیزات وسایل و یا سازمان ملی تنیس هر کشور و یا اعضای آنها صورت پذیرد.
چنین تصمیم‏گیریها و درخواست ها می‏بایست مطابق قواعد و ترتیبات مرسوم فدراسیون بین المللی تنیس برای بررسی درخواست ها و جهت دادن پاسخ صورت پذیرد که نسخه‏هائی از روند اجرای کار را می‏توان از دفتر معاونت اداری دریافت نمود.
 
سرویس :

سرویس حرکتی در ورزش تنیس است که با آن بازی تنیس شروع می شود .
این حرکت که از انتهای زمین هر بازیکن انجام می شود به این صورت است که بازیکن توپ را به سمت هوا پرتاب کرده و در حین فرود آمدن در (در بالای سر خود) با راکت تنیس به آن ضربه زده و توپ را به منطقه مشخص در زمین حریف می فرستد .
اگر برای بار اول توپ به تور تنیس برخورد کند امتیازی به حریف داده نمی شود و این شانس را به بازیکن می دهد که یک بار دیگر اقدام به زدن سرویس نماید .
اما اگر این بار هم توپ به تور برخورد کند ولی از آن عبور نکند امتیاز به حریف داده می شود .
زدن سرویس انواع مختلفی دارد و شرایط خاص خود که آنرا در زیر فهرست آنها را می بینید :

انتخاب زمین و سرویس
سرویس
خطای پا
خطای سرویس
سرویس دوم
زمان اجرای سرویس
قانون اعلام «بجا»
قانون بجا در سرویس
ترتیب اجرای سرویس
زمان تعویض زمین
توپ در گردش
ثبت امتیاز به نفع زننده سرویس
ثبت امتیاز به نفع دریافت کننده سرویس
مواردی که سبب از دست دادن امتیازات می‏گردد و ..........

قانون اعلام «بجا» :

در تمام مواردی که با توجه به قوانین و یا بعلت هر گونه مداخله‏ای در بازی اعلام «بجا» ضروری می‏شود یکی از موارد زیر می‏باید مصداق یابد:
هنگامیکه «بجا» در رابطه با سرویس اعلام می‏گردد فقط همان سرویس باید تکرار شود.
اعلام «بجا» در هر شرایط دیگر موجب تکرار کامل آن امتیاز می‏گردد.......

توپ در گردش :

از لحظه‏ای که سرویس زده می‏شود توپ در گردش خواهد بود و به غیر از مواردی که خطا یا «بجا» اعلام گردد. توپ تا زمان اعلام امتیاز باید در گردش بماند.

از دست دادن امتیاز :

بازیکنی امتیاز از دست میدهد که:
قبل از اینکه توپ دو بار به زمین بخورد قادر به برگرداندن بدون واسطه توپ از روی تور نشود (مگر طبق ماده برگشت دادن صحیح توپ )
بازیکن توپ را به صورتی برگرداند که به زمین یکی از اجزاء ثابت زمین و یا هر چیز دیگر خارج از محدود خطوط در برگیرنده زمین حریف برخورد کند (بجز موارد ذکر شده در ماده برگشت دادن صحیح توپ).
بازیکن توپ را حتی اگر در خارج از محدوده خطوط زمین والی کند ولی موفق به بازگرداندن صحیح توپ نشود .
در برگشت دادن توپ عمداً توپ را با راکت می‏گیرد و یا حمل می‏کند و یا عمداً به توپ پیش از یکبار ضربه می‏زند و ......
=====
|+| نوشته شده توسط علی جرجانی در دوشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۹  |
 

جدیدترین رنکینگ تنیسور های جهان

 

Men Women
1    R. Nadal 1    S. Williams
2    N. Djokovic 2    C. Wozniacki
3    R. Federer 3    K. Clijsters
4    A. Murray 4    V. Williams
5    R. Soderling 5    J. Jankovic
6    N. Davydenko 6    S. Stosur
7    T. Berdych 7    F. Schiavone
8    F. Verdasco 8    V. Zvonareva
9    A. Roddick 9    N. Li
10    J. Del Potro 10    A. Radwanska
11    J. Tsonga 11    V. Azarenka
12    D. Ferrer 12    S. Kuznetsova
13    M. Cilic 13    E. Dementieva
14    M. Youzhny 14    J. Henin
15    J. Melzer 15    M. Bartoli
16    N. Almagro 16    M. Sharapova
17    I. Ljubicic 17    Y. Wickmayer
18    M. Baghdatis 18    S. Peer
19    G. Monfils 19    N. Petrova
20    J. Isner 20    A. Rezai
21    M. Fish 21    F. Pennetta
22    S. Querrey 22    A. Pavlyuchenkova
23    A. Montanes 23    J. Zheng
24    J. Ferrero 24    M. Martinez Sanchez
25    F. Lopez 25    M. Kirilenko

|+| نوشته شده توسط علی جرجانی در شنبه دهم مهر ۱۳۸۹  |
 

تنيس

كودكان از سن شش سالگي مي ‌توانند بازي تنيس را شروع كنند. افراد بالاي 40 سال نيز بهتر است پيش از آن كه به اين ورزش بپردازند با پزشك خود مشورت كنند. تنيس‌ بازان بايد بدني نرم داشته باشند، زيرا تنيس نياز به سرعت و مهارت دارد. حركات پرشتاب و استراحت ‌هاي طولاني مدت در بازي‌ تنيس، قلبي سالم مي ‌طلبد. از آن جايي كه اين ورزش كمي نامتقارن است پيشنهاد مي ‌شود، هم زمان با آن فعاليت ‌هاي ديگري نيز انجام شود. متخصصان تغذيه توصيه مي ‌كنند در صورتي كه سحرگاه تنيس ‌بازي مي ‌كنيد، صبحانه كاملي بخوريد. در غذاي شما بايد انواع قندها، پروتئين ‌ها و ميوه ‌هاي تازه گنجانده شود. در عين حال بايد بين پروتئين ‌ها و هيدرات‌ هاي كربن تعادل برقرار كرد. خوردن چربي زياد نيز براي تنيس بازان مضر است، زيرا چربي مانع هضم غذا مي ‌شود. در حين انجام بازي تنيس، در هر بار استراحت بايد مقداري آب نوشيده شود. نوشيدني ‌هاي انرژي ‌زا قند مورد نياز بدن را تامين مي‌ كنند. چند جرعه كافي است، پس از آن نيز حتما بايد مقداري آب نوشيد، زيرا قند موجود در اين نوشيدني‌ ها، به دندان بسيار آسيب مي ‌رساند. تنيس روي ميز، بدمينتون و اسكواش همگي وضعيت بدني خوبي را مي ‌طلبند. مشكلات ماهيچه‌اي و تاندوني از جمله عوارض اين ورزش ‌هاست

تغذيه مناسب براي ورزش تنيس
 
ورزشکاران حرفه اي نسبت به آداب غذا خوردن خود حساسند ، يکي از زيرکانه ترين روشهاي آنها اين است که وقتي گرسنه شدند، غذا مي خورند آنها غذا را به دفعات زيا د در روز مي خورند. علت اين است که مي خوا هند سطح انرزي خود را بطور مرتب بالا نگهدارند و بروز خستگي را به تعويق بيندازند .اين شيوه غذا خوردن باعث مي شود وزن اضافي از طريق ثبا ت سطح قند خون ، از بين برود و فشار ناشي از گرسنگي نيز حذف شود.
براي بازيکنهاي تنيس زمان غذا خوردن تاثير بسزايي در نحوه بازي دارد . غذا يي که 3 الي 4 ساعت قبل از بازي خورده مي شود ، بايد داراي هيدروکربورهاي زياد ولي چربي کم باشد غذاهايي نظير ماکاروني ،سيب زميني ، برنج ، ميوه و سبزي سريعا جذب و هضم ميشوند غذاهاي پر چربي براي هضم شدن وقت زيادي لازم دارند و کمک زيادي هم به ماهيچه ها نمي کنند . يکي دو ساعت قبل از بازي غذاي مختصري بخوريد و مايعات زيادي هم بنوشيد

در زمان بازي آشاميدن مهمتر از خوردن است .حداقل هر پانزده دقيقه نيم يا يک فنجان آب بنوشيد .چه احساس تشنگي داشته باشيد و چه نداشته باشيد. تشنگي هشدار آخر در فرآيند از دست دادن آب بدن است در ساک خود (کيف تنيس) همواره چند خوردني همراه داشته باشيد تا اگر درگير يک بازي طولاني شديد، دم دست باشد . موز يک خوردني مورد علاقه حرفه اي ها است . موز شکم آدم را به هم نمي زند ، پتا سيم زيا دي دارد که يک الکتروليت است و هنگام عرق کردن از دست مي رود. اما همه حرفه اي ها در مورد خوردنيها هم عقيده نيستند بعضي هادر يک بازي ساده فقط آب مينو شند .اما در بازيهاي سخت و طولاني يک موز ، يک شکلات ، نوشابه ورزشي يا کوکاي با آب رقيق شده مي نوشند. هر چند بسياري از بازيکنان احتمالا "کافئين" هم مي خورند .کافئين ممکن است در آغاز بازي انرژي زا باشد ، اما بعد سطح قند خون احتمالا افت ميکند .
بعد از پايان بازي بفکر جبران بدن خود باشيد. کارشناسان تغذيه معتقد هستند آنچه بعد از ورزش خورده مي شود و زمان آن، در ميزان هيدروکربن بدن تا ثير بسزا دارد. دو ساعت بعد از ورزش حساسترين زمان براي جبران ويتامين، مايعات و بازسازي انرژي ذخيره شده است .اگر مي خواهيد هرگز دچار کمبود نشويد ، هيدروکربن فراوان به همراه مقداري پروتيين ميل کنيد که به بازسازي نسوج ماهيچه هايي که در ورزش آسيب ديده اند کمک نمايد.
به هر حال
يک برنامه غذايي خوب و مناسب براي ورزشکاران تنيس بايد بر اساس سن، قد، وزن، جنسيت، نوع و شدت فعاليت برنامه ريزي شوند. اما هر بازيکن حرفه اي ابتدا مي بايست از نوع ، کيفت و ويژگي برنامه غذايي خود مطلع باشد.
محتواي هر برنامه غذاي مشتمل است بر:
1- کربو هيدرات ها
2- چربي ها
3- پروتئين ها
4- ويتامين ها
5- مواد معدني
6- آب

 
1-کربوهيدرات ها
همانطور که از نا مشا ن پيد است کربوهيدراتها از کربن ،هيدروژن و اکسيژن تشکيل شده اند. کربوهيدراتها مي توانند به شکل مونوساکاريد يا قند هاي ساده نظير فروکتوز و گلوکز (فرم موجود در خون)، دي ساکاريد ها يا دو قندها مانند ساکا روز (قند نيشکر)، لاکتوز(قند شير) و مالتوز (قند مالت) و پلي ساکاريد ها يا قند هاي مرکب مثل نشاسته گياهان و گليکوژن (نشاسته حيواني) باشند. قندهاي ساده در آب حل مي شوند در حالي که قندهاي مرکب اين چنين نيستند . بدن براي به دست آوردن سريع انرژي به کربوهيدراتها متکي است . در اينجا تاکيد بر روي سرعت توليد انرژي است ، زيرا اگر چه پروتيين و چربي هم مي توانند انرژي توليد کنند اما به هيچ وجه به اندازه کربوهيدراتها موثر وسريع نيستند.از آنجا که کربوهيراتها به آساني براي بدن انرژي آزاد مي کنند قسمت زيادي ازرژيم غذايي ورزشکاران بايد از کربوهيدراتها تشکيل شود .بدن ورزشکاران قادر است حدود 2500کيلو کالري از اين نوع انرژي ذخيره کند که60الي70در صدانرژي از طريق مصرف کربوهيدراتها تا مين ميگردد.

2- چربي ها
چربيها که غالبا ليپيد ناميده ميشوند از نظر ترکيبي بسيار شبيه کربوهيدراتها هستند بجز اين که نسبت اکسيژن و هيدروژن درآنها متفاوت است. آنها انرژي زيادي در بدن توليد مي کنند ،بعضي وقتها دو ونيم برابر بيشتر از کربوهيدراتها ،اما آنها در مصرف اکسيژن براي سوخت و سازشان صرفه جو نيستند .چربيها از ترکيب تري گليسيريدها و گليسرول تشکيل مي شوند و براي استفاده در بدن به اسيدهاي چرب تبديل مي شوند .
چربيهايي که ما مي خوريم داراي منبع گياهي يا حيواني هستند.اما چربيهاي معيني براي بدن ضروري هستند بخصوص اسيد لينولنيک و اسيد لينولينيک. چربيها پوست را در وضعيت مطلوب حفظ مي کنند، باعث مي شوند کليه ها به خوبي کار کنند، به عنوان يک مکانيسم عايق حرارتي عمل مي کنند، باعث انتقال ويتامينهاي محلول در چربي(
A-D-E-K
)مي شوند و در ايجاد يک سيستم عصبي کار آمد و در توليد هورمونهاي ويژه موثرند.
بنابر اين وجود چربيها براي بدن بسيار مهم است اما بايد با اعتدال مصرف شود
.

3- پروتيين ها
پروتيينها موادي هستند شامل نيتروژن ، کربن و هيدروژن. در حقيقت آنها تنها منبع نيتروژن هستند ، از اين رو ضروري بوده و بايد در رژيم غذايي گنجانده شوند .يک رژيم غذايي فاقد پروتيين يا فاقد انرژي کافي براي سوخت روزانه باعث مي شود که بدن از پروتيين موجود در سلولهايش استفاده کند و اگر اين وضعيت ادامه يابد نتيجه آن مرگ است. پروتيين ها ضروري هستند زيرا ساختار سلولي بدن را تشکيل داده و عمل ترميم سلول را به عهده دارند . آنها در تمام جنبه هاي هومئوستازي بدن بخصوص در تعادل الکتروليتي ، در ترکيب ساختماني و عملکرد هورمونهاي خاص اثر بنيادي دارند.
آنها وظيفه تهيه و رساندن انرژي را براي بدن به عهده دارند و با ويتامين ها و فعاليت هاي آنزيمي در ارتباط هستند. از اين رو سهم آنها براي يک زندگي سالم بي اغراق حياتي است. اسيد هاي آمينه واحد ساختماني پروتيين ها هستند. تاکنون بالاي 20 اسيد آمينه شناخته شده اند که فقط 8 مورد از آنها ضروري هستند. زماني که بدن اين 8 اسيد آمينه را دريافت کند در صورت ضرورت قادر خواهد بود بقيه اسيد هاي آمينه را توليد کند
.

4- ويتامين ها

ويتامينها تنظيم کننده مواد شيميايي در بدن هستند و براي رشد و تقويت بدن لازم اند. بر خلاف نظريه هاي عام ، چنانچه از غذاهاي مناسب به مقدار کافي ميل شود، نياز ويتامين بدن تامين خواهد شد. ويتامينها به عنوان تنظيم کننده تاثير زيادي بر روي رشد و سوخت و ساز بدن دارند اما نه تنها براي رشد بدن کافي نيستند بلکه منبع مستقيم توليد انرژي هم بشمار نمي آيند و استفاده نابجا و بيش از اندازه ويتامينها براي بدن مضر است. رعايت تعادل در خوردن غذاهاي مناسب ، ويتامين کافي را به بدن مي رساند.
اگر احساس مي کنيد که بدن شما به ويتامين بيشتري نياز دارد که با غذا تامين نمي شود، از مولتي ويتامين استفاده کنيد. البته براي خانمهاي ورزشکار مصرف مقداري ويتامين آهن نيز توصيه مي شود
.
5- مواد معدني

مواد غذايي معدني به دو گروه تقسيم مي شوند : آنهايي که به مقدار زياد در بدن وجود دارند و آنهايي که مقدار کمي از آنها مورد احتياج بدن است. گروه اول در غذاهايي که مي خوريم موجودندمثل: کلريدها ، سديم، پتاسيم، کلسيم، فسفر، منيزيم و سولفور. مهمترين کار اين مواد غذايي معدني در بدن ، ساخت سلول است و به عنوان آنزيمهايي که فعل و انفعالات را در سلولها انجام ميدهند، استفاده مي شوند. اين مواد در مقابل واکنشهاي ناشي از رها شدن انرژي به علت تجزيه و تحليل مواد قندي، چربي و پروتييني نقش بسيار مهمي ايفا مي نمايند. مواد معدني علاوه بر نقشي که در عمليات ساخت ملکولي دارند، از مواد اصلي ترکيب و توليد مواد غذايي مي باشند.

6- آب

آب يکي از مهمترين مواد غذايي است که در درجه اول اهميت قرار دارد و از دسته موادي است که بايد بطور دايم از آن استفاده کرد. البته آشاميدن آب مانع از خوردن ساير مواد نيست. بدن براي توليد انرژي احتياج به مقدار کافي آب دارد تا بدين وسيله دماي بدن را کنترل کند و در توليد سلولهاي متابوليزمي بدن تعادل بوجود آورد. بايد در طول روز منظم مقداري آب نوشيد. بهتر است که آب را در دفعات متعدد با مقدار کم نوشيد تا مقدار زياد آب را در دفعات کمتر .
فکر نکنيد فقط به هنگام احساس تشنگي بايد آب نوشيد بلکه نوشيدن آب بايد جز
ء برنامه روزانه شما باشد. بخاطر داشته باشيد در طول مسابقات ، قبل از رفتن به زمين بازي و بين گيمها،حتما آب بنوشيد تا تعريق شما جبران شود. در هنگام مسابقه ، آب بهتر از هر نوشيدني ديگر است زيرا زودتر از ساير انواع نوشيدنيها جذب بدن مي شود.
قبل از مسابقه چه غذايي بخوريم؟

با اطمينان مي توان گفت که دو تا سه ساعت زمان براي هضم غذاي قبل از مسابقه کافي است. غذاي قبل از مسابقه بايد از غذاهايي زود هضم و انرژي زا باشد که باعث شود تمرينات به راحتي انجام گيرند، يعني از نوع غذاهاي سبک باشند. به همين دليل غذا بايد حاوي مقدار زيادي مواد قندي و نشاسته اي و بر عکس حاوي مقدار کمي چربي و پروتيين باشد در طول برگزاري مسابقات بايد ميوه جات سبک، انواع سالاد، کره به مقدار کم، جوجه، ماهي و سوپ و غذاهاي کم چربي و کم پروتيين مصرف شوند. از خوردن انواع ساندويچ خود داري کنيد. مقدار زيادي آب بنوشيد، مخصوصا اگر در زمين رو باز بازي مي کنيد. غذاهايي بخوريد که به خوردن آنها عادت داريد و از خوردن غذاهاي جديد خودداري کنيد.

چه غذاهايي را هنگام مسابقات نبايد خورد؟

غذاهايي که هنگام مسابقه بايد از خوردن آنها اجتناب کرد: غذاهاي حاوي چربي و پروتيين هستند. دليل آن هم بسيار ساده است، هضم و جذب اين نوع غذاها مدت زمان بيشتري بطول مي انجامد. در اينجا ليستي از مجموعه غذاهايي که نبايد در طول برگزاري مسابقات و قبل ازآن ميل شود در اختيار شما قرار داده مي شود.
1-کليه غذاهاي سرخ شده مثل: تخم مرغ، استيکها، همبرگرها و سوسيسها
2-غذاهاي تنوري و سرخ شده زياد ماهيها، مرغها، والها، سيب زمينيها
3-غذاهاي ادويه دار
مثل:
غذاهاي مکزيکي و غذاهاي هندي
4-دسرهاي بسيار چرب
مثل:
شيرينيهاي فرانسوي، شيرينيهاي چرب ايراني، با قلوا....بستني
اگر بخواهيم اين ليست را ادامه دهيم بسيار طولاني مي شود ولي به خاطر داشته باشيد غذاهاي پر نشاسته وقندي ميل کنيد و از خوردن چربي و پروتيين به مقدار زياد خود داري کنيد.
توجه داشته باشيد:نيم ساعت قبل از مسابقه از مواد قندي استفاده نکنيد، زيرا با ورود قند، انسولين در خون زياد شده و باعث کاهش قند خون و منجر به خستگي مي گردد و در نتيجه اجراي فعاليت و عملکرد ورزشي دچار اختلال مي شود.
پيشنهاد ما در باره خوردنيهايي که انرژي زا هستند براي مصرف قبل ، درحين و بعد از بازي تماماً کم چربي و پر هيدروکربن اند :
 

ـ موز: مخزن پتا سيم
ـ آب ميوه : غني از هيدرو کربن و الکتروليت
- کيک انجيري : پر از کلسيم و فيبرهاي قوي ،خمير آن هيدروکربن دارد.
- نان شيريني : هيدروکربن
- کيک برنجي : بدون چربي و شکننده
- چوب شور : جايگزين سريع سديم
- کشمش : مملو از آهن و پتاسيم
- پرتقال : مملو از ويتامين
c
- برشتوک + شير + شکر ( صبحانه )
- مواد مخصوص ورزشکاران : همواره چند ماده غذايي متمرکز بهمراه داشته باشيد .

انرژي حاصل از غذا

کيفيت غذا بر حسب انرژي حاصل از آن تعيين مي شود و واحد آن نيز کالري است. کالري واحد اندازه گيري مقدار انرژي و گرماي حاصل از غذا خوردن است که باعث حرکات فيزيکي مي گردد.
ميانگين کالري حاصل از هر گرم چربي ، پروتيين و ترکيبات قندي و نشاسته اي عبارتند از:

چربي
پروتيين
ترکيبات قند ونشاسته اي
904کالري
403کالري
402کالري

 
يکي ديگر از موارد مهم در هنگام انتخاب نوع غذا، قابليت هضم و جذب آن ميباشد. هر يک از گروههاي غذايي درجه هضم و جذب متفاوتي دارند. درصد مربوط به هضم و جذب کامل هر يک از گروههاي قندي و نشاسته اي، چربي و پروتيين به شرح ذيل مي باشد:

 
چربي
پروتيين
ترکيبات قند ونشاسته اي
95 درصد
92 درصد
97 درصد

 
بازيکنان تنيس حرفه اي ساعتها قبل از شروع مسابقه ، خود را گرم مي کنند. اين احتمالا به معناي بازي کردن در يک دوره پنج ساعته با فرصت هاي استراحت بسيار کوتاه است. در ورزش تنيس ميزان انرژي مورد نياز براي هر بازيکني که به صورت معمولي فعاليت مي کند در محدوده 3300 کيلو کالري است. اين ميزان براي افراد با جثه بزرگتر وسنگينتر بايد حداقل 10 درصد افزايش يابد. از اين رو ، به نظر ميرسد بازيکنان حرفه اي در روز مسابقه براي ايجاد تعادل به 5000 کيلو کالري انرژي نياز دارند.

 
مقدار مصرف انرژي براي بازيکناني که به صورت تفريحي تنيس بازي مي کنند.

زن،23ساله
قد:177سانتيمتر
وزن:68کيلوگرم
شغل:خانه دار

متابوليسم پايه
1480 کيلوکالري
شغل+فعاليت روز مره(=50درصد)
1036 کيلوکالري
2ساعت تنيس تفريحي
1452کيلوکالري
انرژي روزانه مورد نياز
3968 کيلوکالري

مرد،50ساله
قد:183سانتيمتر
وزن:95کيلوگرم
شغل:مدير شرکت


متابوليسم پايه
1855 کيلوکالري
شغل+فعاليت روز مره(=50درصد)
927 کيلوکالري
2ساعت تنيس تفريحي
600 کيلوکالري
انرژي روزانه مورد نياز
3382 کيلوکالري
صورت غذاي گروههاي مختلف ورزشکاراني که از 3000 کيلوکالري تا بالا تر از6000 کيلوکالري در روز ن
ياز دارند
صورت غذاي انرژي 3000-2500 کيلوکالري در روز
صبحانه
کيلوکالري

1فنجان غلات،2/1فنجان شير،1قاشق چايخوري شکر
185

2تکه نان سبوس دار،کره با چربي کم يا کنسروشده
447

1فنجان قهوه يا چاي يا چاي گياهي،سفيده تخم مرغ،1قاشق چايخوري شکر
40

جمع
672
نا ها ر


1عددساندويچ سالاد
286

ماست کم چربي1فنجان
89

1عدد سيب متوسط
159

آب پرتقال تازه 2/1ليوان
169

جمع
703
شام


150گرم مرغ کباب شده
250

2فنجان سبزيجات تازه
120

1فنجان هويج
40

200گرم سيب زميني آب پز
150

4قاشق غذا خوري آب گوشت(عصاره گوشت)
45

2فنجان برنج
405

1فنجان قهوه يا چاي يا چاي گياهي،سفيده تخم مرغ،1قاشق چايخوري شکر
40

جمع
1050
قبل از خواب


1فنجان شير گرم،1عدد بيسکويت
300

جمع کل انرژي روزانه
2725
صورت غذاي انرژي 400
صبحانه
کيلوکالري

1 ليوان آب پرتقال تازه
70

75گرم گوشت کباب شده،1تخم مرغ نيمرو،100گرم گوجه فرنگي کباب شده
390

2تکه نان سبوس دار،کره کنسرو شده وکم چربي
447

1فنجان قهوه يا چاي يا چاي گياهي،سفيده تخم مرغ،1قاشق چايخوري شکر
40

جمع
947
نا ها ر


100گرم پنيرچدار
406

100گرم سالاد سبزي
60

100گرم چيپس سيب زميني
170

1ليوان آب پرتقال تازه
169

1موز بزرگ
120

1فنجان قهوه يا چاي يا جاي گياهي،سفيده تخم مرغ،1قاشق چاي خوري شکر
40

جمع
965
شام


2فنجان سوپ سبزي
190

200گرم استيک گوشت وقلوه
650

2فنجان سبزيجات سبز
120

1فنجان سبزيجات ريشه اي(هويج،زردک و....)
120

2عدد سيب زميني با پوست هر يک به وزن 200گرم
219

4قاشق غذا خوري آب گوشت (عصاره گوشت )
400

100گرم پاي سيب
370

2قاشق غذا خوري خامه
65

قهوه يا چاي يا چاي گياهي،سفيده تخم مرغ،1قاشق چاي خوري شکر
40

جمع
2174

جمع کل انرژي روزانه
4086
صورت غذاي انرژي 5000-4000 کيلوکالري
صبحانه
کيلوکالري

1ليوان شير کامل
160

2فنجان غلات،1فنجانشير،1قاشق چاي خوري شکر
220

100گرم سوسيس کباب شده،75گرم گوشت کباب شده
383

1غدد تخم مرغ نيمرو
200

100گرم قارچ پخته شده
30

1تکه نان سبوس دار،کره کم چرب وکنسروشده
220

1فنجان قهوه،چاي،چاي گياهي،سفيده تخم مرغ،1قاشق چايخوري شکر
40

جمع
1253
ميان وعده بين صبح وظهر

1ليوان شير کامل
160

1ساندويچ سالاد
220

جمع
380
نا ها ر

2عدد تخم مرغ آب پز به همراه 2تکه نان سبوس دار
550

1تکه کيک شکلاتي (150گرم)
500

1ليوان آب پرتقال تازه
220

1فنجان قهوه ،چاي،چاي گياهي،1قاشق چاي خوري شکر
40

جمع
1310
شام

200گرم ماهي کباب شده يا پخته شده
420

4قاشق غذا خوري سس سفيد
86

2فنجان سبزيجات مخلوط سبز
120

2فنجان سبزيجات ريشه اي
120

2عدد سيب زميني پخته (با پوست)هر يک 200گرم
219

150گرم گلابي يا هلو کنسروشده
146

100گرم بستني
196

1200ميلي ليتر شربت مخصوص
300

1فنجان قهوه ،چاي،چاي گياهي،سفيده تخم مرغ ،1قاشق چايخوري شکر
40

جمع
1647
قبل از خواب

1فنجان شير کامل
280

جمع کل انرژي روزانه
4870
صورت غذاي انرژي 6000-5000 کيلو کالري
صبحانه
کيلوکالري

آب پرتقال تازه 2/1ليوان
160

1ليوان شير کامل
160

2فنجان غلات ،با شير کامل،1قاشقچاي خوري شکر
714

100گرم گوشت کباب شده
238

100گرم سوسيس کباب شده
217

100گرم گوجه فرنگي کباب شده
15

2تخم مرغ نيمرو
119

3تکه نان سبوس دار ،کره کم چربي ،عسل50گرم
526

جمع
2149
نا ها ر


2ساندويچ سالاد
440

1ماست کم چربي
89

1عدد سيب ،1عدد موز
260

1ليوان شير کامل
160

جمع
949
عصرانه(ميان وعده بعد از ناهار)


1ليوان شير کامل
160

1رول پنير
476

جمع
636
شام


2فنجان سوپ
190

200گرم ماهي پخته شده
397

100گرم نخود فرنگي
26

100گرم ذرت شيرين
55

200گرم سالاد ميوه تازه
200

200گرم بستني
309

1200 ميلي ليتر شربت مخصوص
300

1فنجان قهوه ،چاي،چاي گياهي،سفيده تخم مرغ با 1قاشق غذا خوري شکر
40

جمع
2150

جمع کل انرژي روزانه
5886
نکته :يک رژيم غذايي خوب، يک ورزشکار متوسط را موفق و برجسته نمي کند. اما يک رژيم غذايي ضغيف، يک ورزشکار خوب را متوسط مي کند.
تا زماني که از هر يک از اين گروههاي غذايي به مقدار کم استفاده نماييد اشکالي وجود ندارد ولي استفاده بيش از اندازه هر يک به سلامتي شما لطمه خواهد زد.
 
|+| نوشته شده توسط علی جرجانی در جمعه نهم مهر ۱۳۸۹  |
 

هیئت تنیس استان گلستان اسمامی بهترین بازیکنان گرگان و گنبد را اعلام کرد.

بهترین بازیکنان زیر ۱۴ سال

 1. آرمان معطوفی (گرگان)
 2. پارسا کمالی(گرگان)
 3. کیومرث امینی(گرگان)
 4. شهریار احرزاد(گنبد)

بهترین بازیکنان زیر ۱۸ سال

 1. رضا نصرت پور(گرگان)
 2. شایان کلانتری (گرگان)
 3. تهمورث امینی(گرگان)
 4. امیر معطوفی(گرگان)
 5. علی جرجانی(گرگان)
 6. محمد جرجانی(گرگان)
 7. امیر صبوحی(گنبد)

بهترین بازیکنان بزرگ سال

 1. نیما زادسر(گرگان)
 2. عماد فصیحی(گرگان)
 3. حسن نودهی(گرگان)
 4. علی رضا صلواتی(گرگان)
 5. احسان قربانی(گنبد)
 6. مسعود خمبر(گنبد)
 7. مجید احرزاد(گنبد)
 1. مربیان: حسن نصرت پور(گرگان)  مجید احرزاد(گنبد)

 سرپرست هیت تنیس استان گلستان : جناب آقای مهندس محمد ابراهیم جرجانی

 

|+| نوشته شده توسط علی جرجانی در چهارشنبه هفتم مهر ۱۳۸۹  |
 

آموزش گام به گام تنیس (1)

راکت و توپ تنیس

مجموعه‌ای که برایتان در نظر گرفته‌ایم قابل استفاده برای افراد مبتدی و بازیکنان سطح متوسط هم ‌پای مربیان و مدرسان این رشته ورزشی و همچنین بازیکنان پیشرفته تنیس می‌باشد.این فصل‌ها براساس دستور یک ضربه در هر نوبت مرتب شده‌اند. مبتدیان می‌توانند قبل از رسیدن به ضرباتی چون هاف‌والی، لوب، اسمش و دراپ شوت با آموزش فورهند، بک‌‌هند و یا سرویس و والی شروع کنند. همراه‌سازی توضیح کلامی در کنار اجرا نه تنها در روشن‌سازی دستورالعمل موثر است بلکه باعث به دست آوردن بهترین انتخاب نیز می‌شود. یک بازیکن نباید محدود شود، برای مثال در وضعیت ایستادن و یا حرکت راکت برای به‌دست آوردن یک استیل مناسب با سطح بازی، وضعیت بدنی و یا شرایط فرد باید تمام حالات ممکن را امتحان کرد. 10درصد از کل بازیکنان چپ‌دست هستند و بنابراین دارای شیوه اجرا ویژه خود می‌باشند.

همچنین در ترکیب مجموعه‌ای از ضربات در درون یک بازی تمام استراتژی‌های بازی و تاکتیک‌های کسب امتیاز را نشان می‌دهد.

در مورد بازیکنان سطح متوسط که قادر به اجرای ضربه هستند آموزش گام به گام  توضیح کامل ضربات را از کتاب‌های پایه آموزشی ارائه می‌دهد. مهارت‌های اصلاح شده و ظریف در کنار تمرین‌های ویژه بازی‌ها، شما را به سطح پیشرفته بازی سوق داده و شناختی را در مورد زمان و چگونگی اجرای ضربات ویژه فراهم می‌آورد. همچنین در ترکیب مجموعه‌ای از ضربات در درون یک بازی تمام استراتژی‌های بازی و تاکتیک‌های کسب امتیاز را نشان می‌دهد.همچنین این مجموعه یک بستر آموزشی آماده برای مربیان است. مربیانی که یک سیستم آموزشی مشخص دارند می‌توانند از اطلاعات، تمرین‌ها، فعالیت‌ها و روش‌های درجه‌بندی متناسب با برنامه‌های خود بهره‌ بگیرند. در ابتدا خلاصه‌ای از تاریخچه تنیس، آخرین تجهیزات تنیس، توضیح قوانین بازی، دستورالعمل‌های گرم کردن و سرد کردن، مطالبی در مورد آسیب‌های تنیس و روش‌های درمانی آن و منابع اصلی تنیس مطرح شده است. در ادامه ضربات، استراتژی‌ها، تمرین‌های خود ارزیابی و روش‌های ارزیابی هر فرد به علاوه یک واژگان170 واژه‌ای آورده شده است.

فدرر مرد شماره یک تنیس جهان

هیچ‌کدام از مربیان تنیس حتی آنانی که خود بازیکنان موفقی بوده‌اند به خودی خود درک کاملی از ضربات و استراتژی‌ها را کسب نکرده‌اند. این افراد تکه‌های اطلاعاتی را گام به گام و در طول سال‌ها تجربه جمع کرده‌اند. آموزش گام به گام تنیس می‌تواند به فرایند یادگیری سرعت ببخشد.

چه‌ چیزهایی در زمینه تنیس جدید هستند؟ این موارد بسیار متعددند. همان‌گونه که در ادامه خواهید دید در زمینه تجهیزات تکنولوژی راکت روبه پیش‌رفت است. راکت‌های سبک‌تر، بزرگ‌تر، محکم‌تر و قوی‌تر این امکان را فراهم کرده است که بازیکن بتواند بدون توجه به سطح مهارتی خود ضربه خود را با نهایت سرعت و قدرت بزند. بازیکنان جوان‌تر راکت‌های بزرگ‌تر و قوی‌تر را انتخاب می‌کنند. امروزه انواع مختلفی از وضعیت‌ها طرز گرفتن‌ها و حرکت‌های راکت مورد استفاده است. آموزش روش‌ها با گذشت زمان تغییر می‌یابند که روی هر فصل اثر می‌گذارد.

در مجموعه‌ای که برای شما کاربران عزیز در نظر گرفته‌ایم شما می‌توانید مانند یک بازیکن مبتدی بازی را از پایه یاد بگیرید، مانند بازیکن متوسط مهارت‌های خود را گسترش دهید، بازی را با استفاده از یک روش سیستماتیک آموزش دهید و یا به‌عنوان یک مربی درک گسترده‌ای از بازی داشته باشید.

امروزه سیستم کنترل پیشرفت اصلاح شده است. روش‌های جدیدی وجود دارند که در مورد کسب موفقیت در هر فصل و ارزیابی کلی آن متداولند. شما به خوبی تشخیص خواهید داد که چه زمانی آماده حرکت هستید و لازم است که چه کاری را انجام دهید.

در مجموعه‌ای که برای شما کاربران عزیز در نظر گرفته‌ایم شما می‌توانید مانند یک بازیکن مبتدی بازی را از پایه یاد بگیرید، مانند بازیکن متوسط مهارت‌های خود را گسترش دهید، بازی را با استفاده از یک روش سیستماتیک آموزش دهید و یا به‌عنوان یک مربی درک گسترده‌ای از بازی داشته باشید. حتی بازیکنان حرفه‌ای تمرین‌هایی را خواهند آموخت که مهارت‌های آنها را تحکیم کرده و باعث برتری آنها در مقابل حریفان‌شان باشد.

در نتیجه اتمام این مراحل به هر آنچه که می‌خواهید می‌رسید. برای برخی از افراد، تنیس تنها یک تفریح است. برای برخی دیگر، تنیس فرصتی برای یک فعالیت سالم فیزیکی است و برای آنهایی که رقابت را دوست دارند یک دنیا از بازیکنانی وجود دارند که منتظر رقابت با شما هستند. این مسیر مرحله به مرحله باعث گسترش مهارت‌های تنیس، ایجاد اعتماد به نفس و بالا بردن تجربیات شما می‌شود. مطمئن باشید که از این مسیر به شکلی سالم لذت خواهید برد. شما هر کسی که هستید و در هر جایی که تنیس بازی می‌کنید آموزش گام به گام تنیس آماده تبدیل شما به بهترین بازیکنی است که می‌توانید باشید.

تنیس ورزشی با نشاط
 

 

نحوه قرعه كشي سيدها در برخي مسابقات تك حذفي: single elimination

 

همانطوريكه ميدانيد اگر در قرعه كشي مسابقات حذفي از سيد بندي(رتبه بندي) استفاده نشود( يعني شركت كننده ها به صورت كاملا يكسان قرعه كشي شوند) ممكن است بازيكنان برتر و صاحب رنك در همان دور هاي ابتدايي به هم برخورد كنند و  طبيعتا يكي از آن دو حذف ميشود و اين به دور از انصاف است! براي همين سيد بندي ابداع شد، يعني اينكه قرعه كشي به نحوي باشد كه سيد اول و سيد دوم فقط در مسابقه فينال رويارويهم قرار بگيرند. (البته با فرض اينكه هر دو طرف مسابقات مراحل قبلي را برده و به فينال رسيده باشند).
اينكه سيدهاي برتر چگونه انتخاب ميشوند بستگي به تورنمنت مربوطه دارد، معمولا كميته اي وجود دارد كه با بررسي سوابق بازيكنان و يا تيم ها ، رتبه اي ( سيدي) را براي آنها در نظر ميگيرند.
بر طبق قوانين رسم جداول حذفي، در مسابقاتي كه 32 سيد براي انها مشخص ميشوند.
با توجه به اينكه سيد بندي ها تا حدود زيادي به رنكينگ بستگي دارد و از آنجائيكه رنكينگ جهاني با سرعت كمي تغيير مي كند، بنابراين اگر قرار باشد بين سيدها قرعه كشي استفاده نشود، ما شاهد بازي هاي رو در رو و يكسان در تورنمنت هاي پشت سر هم هستيم و  اين از جذابيت هاي تنيس مي كاهد. بنابراين لازم است بين سيدهاي برتر هم قرعه كشي انجام شود.
 
خاستگاه هاي شمارش امتيازات در تنيس

اين جور گمان مي شود كه خاستگاه استفاده از اعداد  15 30 40 به ريشه هاي قرون وسطايي و فرانسوي بر ميگردد. ممكن است، چيزي شبيه ساعت در زمينها استفاده ميشده كه عقربه آن 4 حركت مساوي مي كرده است، وقتي عقربه در ربع اول بوده، امتياز 15 ، ربع دوم امتياز 30 ، ربع چهارم امتياز 45(40) و وقتي به 60 مي رفته، نشان از امتياز
game داشته است.
روايت ديگر اين است كه اين نوع شمارش در واقع كپي شده از شمارش ورزش
sphairistike مي باشد(ورزشي كه در قرن نوزده توسط افسران انگليسي در هند بازي مي شده است.) شمارش امتيازات sphairistike در حقيقت الهام گرفته از كاليبر متفاوت توپ هاي ناوگان نيرو دريايي انگلستان
مي باشد بدين صورت كه موقع پرتاپ كردن توپ هاي سلام نظامي، ابتدا يك توپ 15 پوندي كه در عرشه اصلي بوده، بعد از آن توپ 30 پوندي عرشه مياني و در آخرين مرحله توپ 40 پوندي عرشه پائيني رو پرتاپ مي كردند.
در مورد استفاده از
love براي صفر نيز تعابير گوناگوني است ممكن است love برگرفته از كلمه l`oeuf در فرانسه كه به معني تخم مرغ است گرفته شده باشد به خاطر شباهت ظاهري 0 با تخم مرغ!و يا از كلمهl'heure در فرانسه كه به معناي ساعت است منتج شده باشد.( هر دو كلمه تلفظشان شبيه love
است)


گريپ چيست؟

چگونگي به دست گرفتن راكت را گريپ مي گويند. در واقع بازيكنان براي زدن ضربات متفاوت از گريپهاي متفاوت استفاده مي كنند البته نمي توان با قطعيت گفت كه كدام گريپ براي كدام ضربه مناسب است چرا كه هر كدام مزايا و معايبي دارند ولي تا حدودي مي توان به تفكيك آنها پرداخت.

Continental grip


از اين نوع گريپ هم براي ضربات
forehand ميشود استفاده كرد هم براي ضربات backhand . موارد كاربرد آن عبارتند از: سرويس، والي، اور هد،ضربات برشي موسوم بهslice و ضربات دفاعي.اين نوع گريپ براي ضربات با پيچ رو topspin مناسب نيست.

Eastern forehand grip


اين گريپ كه به گريپ دست دادن نيز معروف است براي ضربات با پيچ رو و يا تخت استفاده ميشود ودر واقع بيشتر مورد استفاده مبتديان است. البته بيشتر براي ضربات تخت استفاده ميشود چرا كه قدرت و برد مناسبي به توپ مي دهد.

Semi-western forehand grip

از اين نوع گريپ براي زدن فورهند با پيچ رو در توپهاي بلند استفاده مي شود همچنين براي ضربات تخت و محكم. بازيكن با استفاده از اين نوع گريپ مي تواند ضربات كنترل شده و مطمئني بزند.به علت زاويه بسته راكت براي توپ هاي كم ارتفاع مناسب نمي باشد.

Western forehand grip

از اين گريپ براي ضربات قوي با پيچ روي بسيار زياد استفاده ميشود، نكته قابل اشاره اين است كه اين گريپ مناسب توپهايي ست كه ارتفاع زيادي دارند، بنابراين در توپ هاي كم ارتفاع استفاده نميشود اين را اضافه كنم كه توپ حاصل از اين ضربه داراي پرش (bounce) بلند و غير منتظره ايست. بنابراين در سطح هاي سريع كه bounce توپ كم است كمتر از دو گريپ وسترن و سمي وسترن استفاده مي شود.

Eastern backhand grip

اين نوع گريپ نيز براي براي ضربات بك هند پيچ دار و drive استفاده ميشود ولي ضربه زدن به توپ هاي كم ارتفاع با اين گريپ مشكل است، با اين حال بعضي ها از اين گريپ براي slice زدن استفاده مي كنند، همچنين براي kick-serve نيز مناسب مي باشد


Extreme eastern or semi-western backhand grip

يك گريپ مناسب براي زدن بك هندهاي قوي با پيچ رو، اين گريپ نيز مناسب توپ هاي بلند است بنابراين بيشتر در زمين هاي خاكي مورد استفاده قرار مي گيرد.
از نكات ضعف اين گريپ تغيير كند آن به گريپهاي ديگر(گريپهاي باز) است.(به اين علت كه دست خيلي چرخيده است)

Two-handed backhand grip

همانطور كه از نامش پيداست از دو دست براي زدن اين ضربات استفاده مي شود به طوريكه غالبا دست اصلي از گريپ كانتيننتال و دست نا مسلط از گريپ سمي وسترن در بالاي دست اصلي استفاده مي كنند.(البته مدل هاي ديگري نيز مرسوم است)
معمولا بازيكناني كه بك هند يك دست ضعيف تري دارند از آن استفاده مي كنند، اين نوع ضربه كمتربراي slice زدن مناسب مي باشد ولي در پاسخ به سرويس حريف گزينه مناسبي مي باشد
.

 تنیس

موالتر وینگ فیلد انگلیسی ایده‌ای داشت که معتقد بود او را ثروتمند خواهد کرد. او برای خلق ورزش تنیس بدمینتون و تنیس خاکی را ترکیب کرد. ورزشی که در ابتدا «اسفایریستریک» نامیده می‌شد و روی زمین به شکل ساعت شنی بازی می‌شد، وینگ فیلد در سال 1874 اختراع خود را ثبت کرد، تجهیزات آن را ساخت و به فروش گذاشت.اگر چه مردم با اسم یونانی و یا شکل میدان مخالف بودند اما به سرعت آن را پذیرفتند و بعدها دانستند که برای بازی نیازی به لوازم وینگ فیلد ندارد. 3 سال پس از اختراع تنیس یک تورنمنت تنیس در کلوپ انگلستان برگزار شد که این اولین دوره تنیس ویمبلدون بود. اگرچه وینگ فیلد هرگز ثروتمند نشد اما توانست ورزشی را ابداع کند که تبدیل به یک سوپراستار شد.

 

چه کسی در تاریخ تنیس از همه بیشتر غالب بوده است؟ سمپراس؟ ویلیامز؟ لاور؟ ناوراتیلووا؟ بورگ؟ کنیگ؟ اجازه بدهید نگاهی به تاریخچه مارگاریت اسمیت داشته باشیم. استرالیایی، متولد سال 1942، برنده 62 رقابت بزرگ، بیش از هر کسی در تاریخ تنیس، در بازی‌های انفرادی، دوبل و میکس دوبل شرکت کرده است.

 

موفق‌ترین بازیکن در بین بازیکنان تنیس تا به امروز چه کسی است؟

چه کسی در تاریخ تنیس از همه بیشتر غالب بوده است؟ سمپراس؟ ویلیامز؟ لاور؟ ناوراتیلووا؟ بورگ؟ کنیگ؟ اجازه بدهید نگاهی به تاریخچه مارگاریت اسمیت داشته باشیم. استرالیایی، متولد سال 1942، برنده 62 رقابت بزرگ، بیش از هر کسی در تاریخ تنیس، در بازی‌های انفرادی، دوبل و میکس دوبل شرکت کرده است. او زمانی که اولین پیروزی بزرگ خود را در تنیس آزاد استرالیا کسب کرد تنها 18 سال داشت. در سال 1963 در میکس دوبل اول شد و مجددا در سال 1970 در رقابت انفرادی در کل 14800 دلار به دست‌ آورد. درهمان سال در 21 تورنمنت از بین 27 تورنمنت که در آن حضور داشت برنده شد. او هم‌زمان در یک رویداد رقابتی بزرگ برنده عناوین اول بازی انفرادی، دوبل و میکس دوبل شد. شش بار نماینده کشور استرالیا در کاپ فدراسیون بود و هرگز هیچ‌بازی را واگذار نکرد. در سال 1966 از تنیس کناری‌گیری کرد، سپس ازدواج کرد و خانواده‌ای تشکیل داد. وی مجددا در سال 1970 به تنیس بازگشت و آخرین پیروزی خود را در سال 1975 به دست آورد. در سال 1991 در استرالیا در کلیسایی کشیش شد.

تنیس ورزشی با نشاط

زمانی تنها غیرحرفه‌ای‌ها تنیس بازی می‌کردند. وقتی که بالاخره تنیس حرفه‌ای به‌وجود آمد تعداد اندکی از بازیکنان مثل ریچارد گونرانز، پانچو سگورا و جک کرامر در مسابقات دوره‌ای کوچک و تورنمنت‌ها هر جایی که یک برگزارکننده قادر به رزرو یک میدان بود شرکت کردند. تنیس آزاد یعنی جایی که در آن افراد حرفه‌ای با آماتورها بازی می‌کنند در سال 1960میلادی به کمک تبلیغات و برگزارکنندگانی چون کرامر، لامارهانت و جورج مک کال شروع به کار کرد. به هر حال تنیس آزاد چندان محبوب و همگانی نبود. روزنامه استرالین درخواست ترک کشور توسط مک کال بهترین بازیکن استرالیایی را مطرح کرد اما تنیس آزاد مقاومت کرد و بازی‌ها هرگز مانند قبل تکرار نشد. مقادیر نقدی بسیار به شکل رشوه به بازیکنان پرداخت می‌شد حتی به بازیکنان آماتور. امروزه اکثر بازیکنان رده جهانی برای تبدیل به یک بازیکن حرفه‌ای دوره کالج را در سن نوجوانی خود می‌گذرانند. در حقیقت تعداد فارغ‌التحصیلان کالج در بین برندگان مسابقات مهم انفرادی در 50 سال گذشته بسیار اندک است.

حضور تلویزیون در یک زمان باعث بهتر شدن و بدتر شدن تنیس شده است. در سال 1972 بیش از 50 میلیون نفر در ایالات متحده بازی فوق‌العاده دو ستاره استرالیایی یعنی که روزوال و راد کاور را از تلویزیون تماشا کردند که در این میان روزوال بازی را با پیروزی در پنج ست به پایان رسانید. یک سال بعد بیل جین کینگ در مقابل با بی‌ریگز پرکار در بازی میکس دوبل در آسترودوم هوستون شهر تگزاس ظاهر شد در حالی که 20 هزار تماشاچی به علاوه بینندگان تلویزیونی جذب این رقابت شدند. ستاره‌های آمریکایی جیمی کونورز و جان مک انور در حضور میلیون‌ها بیننده تلویزیونی بازی زیبایی خود را به نمایش گذاشتند.

اما همین موضوع می‌تواند عامل موثر در ایجاد تاثیر منفی رفتار بی‌نزاکت آنها روی نسل جوان بازیکنان باشد.همزمان با افزایش تعداد رویدادهای تنیس که از تلویزیون پخش می‌شود تواما تعداد بازیکنان، برگزارکنندگان و برنامه‌های تنیس نیز افزایش می‌یابد. نام افرادی چون‌‌ اش، نیوکومب، روچه، اسمیت، کینگ، ناوراتیلوا بیکر، اورت، بورگ، گراف، سمپرانس و اخیرا آقاسی  و خواهران ویلیامز سطح رقابت‌ها را بالا برده است. تورنمنت‌های مهم نظیر (ویمبلدون، تنیس آزاد استرالیا، تنیس آزاد فرانسه و تنیس آزاد ایالات متحده) باعث جذب افرادی به سوی این ورزش شده است که قبلا هیچ علاقه‌ای به تنیس نداشتند.از طرفی پیشرفت در تکنولوژی نیز باعث ایجاد تغییراتی در ورزش شده است.

آموزش تنیس

سطح میدان‌های اولیه تنها از چمن، بتون و یا خاک رس بوده‌اند. اما امروزه سطح میدان‌ها از فرآورده‌های صنعتی رنگی با سطح مناسب ساخته می‌شود، راکت‌های تنیس از انواع چوبی به گرافیت، بور، پشم شیشه و کولا رسیده است. اندازه سر راکت‌ها از شصت تا هفتاد اینچ شروع شده است، بعدها به راکت‌هایی با اندازه‌های بسیار بزرگ رسیده و سپس دوباره به فرم‌های متوسط و یا کمی بزرگ‌تر با سطح بین 100 تا 115 اینچ مربع نزول کرده است. پهنای راکت‌های تنیس ابتدا از کم عرض به عریض رسیده و بعد دوباره به‌ حالت اولیه برگشته است. راکت‌های سبک‌تر، محکم‌تر و بزرگ‌تر کار را برای افراد مبتدی آسان‌تر کرده است، برای بازیکنان متوسط باعث بهبود ضربات شده و در حرفه‌ای‌ها سرعت ضربات را بالا برده است. برخی از سرویس‌ها، سرعت 150 مایل بر ساعت ثبت شده است.

و در آخر میزان دسترسی به برنامه‌‌های آموزشی و علم تمرینات نیز دچار تغییر شده است. در دو سوم اول قرن بیستم حمایت زیادی از متخصصان تنیس به‌عمل نمی‌آمد. امروزه بهترین‌های تنیس، مریبان، اردوها، میادین و کلینیک‌ها جهت پرورش افراد حرفه‌ای سازماندهی شده‌اند. وجود اطلاعات گسترده در مورد آمادگی، اجرا، تغذیه، آب‌درمانی، فیزیولوژی ایمنی، مراقبت از جراحات و درمان و علم ورزشی باعث بالا بردن کیفیت مسابقات شده است.

منبع : کتاب گامی به سوی موفقیت (تنیس)

 

زندگینامه راجر فدرر
زندگینامه راجر فدرر


ستاره بی همتای تنیس جهان

بی شک راجر فدرر یکی از ستاره های درخشان ورزش تنیس است، ورزشی که همواره علاقه مندان زیادی داشته و تورنمنتهای هیجان انگیزی را رقم میزند . این مهره آس تنیس متولد 1981 بازل سوئیس
(Basel, Switzerland) است و تنیس را از سن 8 سالگی آغاز کرده. هنگامی که 10 ساله بود همه مردم شهر بازل با هیجان از بازی خوب او در زمین تنیس حرف میزدند، هنگامی که سایر هم سن و سالهای خودش را با ضربات دیدنی راکت شکست می داد حریفانش را در آغوش می گرفت و با آنها همدردی میکرد.
در سن 13 سالگی زادگاهش را برای تحصیل در آکادمی حرفه ای تنیس سوییس ترک کرد، اما تا سن 16 سالگی درگیر مصدومیت های عجیب و غریب بود.
در سال 1998 او به طور حرفه ای به اتحادی تنیس جهان ملحق شد و در سال 2001 در اولین تورنمنت جهانی اش که در میلان برگزار شد توانست مقام نخست را کسب کند.

شروع موفقیتها

سالهای 2003 - 2004 برای او سالهای موفقیت آمیزی بودند که در پیشرفت وی در عرصه تنیس جهانی سهم به سزایی داشتند و را را تبدیل به بهترین بازیکن جهان کردند. پشتکار و تلاش مثال زدنی راجر در
تنیس برای همه علاقه مندان به این رشته انگیزه خوبیست.

او در 2004 موفقیت چشمگیری داشت و جایزه 6,357,547 دلاری او برای 11 مسابقه انفرادی همه را متعجب کرد! او اولین تنیسوریست که از زمان متس ویلاندر (Wilander) توانسته سه بار در یک فصل
عنوان گراند اسلم (Grandslam) را از آن خود کند. خودش در این باره میگوید: "اینکه در ورزش بتوانم حرفی برای گفتن داشته باشم و به موفقیت برسم برایم بسیار حائز اهمیت است .خوشحالم که توانستم
حرفی برای گفتن داشته باشم."

مرد اول تنیس جهان

او با پیروزی برابر آقاسی تبدیل به مرد اول تنیس جهان شد و همه رقبایش را کنار زد. اگرچه یکی از جوان ترینهای تنیس است، اما در برابر قهرمانی مثل پیت سمپراس با اعتماد به نفس بالا پیروز شد.
عمده موفقیتهایش را مرهون هوش و زیرکی اش در زمین بازی است و همین زیرکی برایش چهار عنوان گرند اسلم را به ارمغان آورد. به عقیده بسیاری از کارشناسان تنیس جهان او تا قبل از آنکه دوران حرفه
ایش به سر برسد می تواند به افتخاراتی بزرگتر نیز دست پیدا کند.

راجر فدرر را بهتر بشناسیم

- به سه زبان زنده دنیا انگلیسی، آلمانی و فرانسوی مسلط است.
-او یکی از معدود تنیسورهای حرفه ای جهان است که مربی ندارد.

|+| نوشته شده توسط علی جرجانی در سه شنبه ششم مهر ۱۳۸۹  |
 
تاریخچه

 

 


تا آنجاكه شواهد تاريخي در اين مورد نشان مي دهد ، ورزش تنيس طي قرون 12 و 13 ميلادي ابتدا در كشور فرانسه ابداع شد. اما ارائه جدی اين ورزش در سال 1872 ميلادي بود که سرگرد هاري جم اين ورزش را در شهر لمينگتن( انگلستان) به مردم معرفي کرد . در آن زمان مقررات و خصوصيات اين ورزش بآنجه اكنون مي بينيم تفاوت بسيار داشت . در سال 1877ميلادي ، اولين بار در دنيا مسابقات تنيس با مقررات و قوانين بخصوصي در زمينهاي تنيس "باشگاه تنيس و كروكت ال انگلند" ويمبلدون  برگزار گرديد، محلي كه هم اكنون بزرگترين مسابقات تنيس دنيادر آن برگزار مي شود.

مسابقات ويمبلدون در سال 1877، يو اس او پن در سال 1881 ، ديويس كاپ 1899 و اوپن استراليادر سال 1905 و اپن فرانسه 1918شروع به فعاليت كردند.
هنگامي كه تنيس شروع به رشد سريع كرد و جهان را فرا گرفت و طبيعتا اتحاديه هاي ملي شروع به هم پيوستن براي برگزاري مسابقات بزرگ جهاني و تنظيم قوانين و مقررات كردند .
در سال 1911 نياز به وجود يك فدراسيون بين المللي تنيس، احساس شد . امتياز اين فدراسيون ابتدا به آقاي دوان ويليامز (يكي از افراد كشته شده در كشتي تايتانيك) كه نتوانست ايده خود را ببيند به آقاي چارلز بارد ( دبير اتحاديه تنيس سوئيس ) و آقاي هنري والت (رئيس فدراسيون تنيس فرانسه) اعطا شد .
دوازده اتحاديه تنيس در جلسه اصلي در پاريس ( 19 مارچ 1911) شركت كردند . که ILTF (فدراسيون لاون تنيس بين المللي) در آن شكل گرفت ، اين كشور ها عبارتند از : 

استراليا (استراليا و نيوز يلند)

اسپانيا

اتريش

بلژيك

آلمان

افريقاي جنوبي

دانمارك

فرانسه

بريتانياي كبير

هلند

روسيه

سوئيس

سوئد


نتايج اولين نشست بدين صورت بود كه ، زبان رسمي فرانسوي باشد با ترجمه انگليسي و مقر فدراسيون دور از پاريس باشد. ( سوئيس مقر فدراسيون بين المللي انتخاب گرديد) .
دبيرهاي فدراسيون : آقاي ه . ا. سابلي (دبير اتحاديه انگليس) و اقاي ر. گالاي ( رئيس فدراسيون تنيس فرانسه ) رئيس فدراسيون : اقاي دكتر ه . او . بهرنس
همچنين حق برگزاري مسابقات جهاني ( قهرماني روي چمن ) براي هميشه به بريتانياي كبير اهدا گرديد .

17 ماه بعد از تشكيل فدراسيون ، جنگ جهاني اول همه چيز را بهم ريخت و يكبار ديگر تمام فعاليتهاي در سال 1919 از سر گرفته شد . ITLF  بعد از جنگ جهاني اول فقط با 10 كشور عضو گرچه ، از خرابي جنگ رنج مي برد کار خود را شروع کرد و اتفاقات ذيل بترتيب پيش آمد.

1922- هيئت بين المللي قوانين توسط مشاور كميته  "كميته مديريت" ، براي پايان بخشيدن به مشكلاتي كه فدراسيون بين المللي داشت ، تاسيس گرديد. و همچنين براي تغيير قوانين بازيها حق اختصاصي پيدا كرد .

1923- 16 مارچ در نشست اصلي ساليانه در پاريس، قرار گرديد "قوانين تنيس" عمومي شود و از اول ژانويه سال 1924 ، ايالت متحده ، يكي از اعضاء رسمي اين فدراسيون پذيرفته شد . نام مسابقات قهرماني جهان بر داشته شد و يك زير مجموعه جديدي از مسابقات قهرماني بوجود آمد كه قرار شد مسابقات در بريتانياي كبير ، فرانسه ، ايالات متحده و استراليا برگزار گردد.

1924- ILTF بطور رسمي سازماندهي و كنترل مسابقات تنيس را در سراسر جهان به عهده گرفت .

1933 - كميته مديريت از  "مشاور كميته" جدا شد و بصورت راي گيري رئيس فدراسيون تعيين گرديد . اصطلاح گراند اسلم در همين سال بوجود آمد . ( ازاين اصطلاح براي توصيف و ضعيتي استفاده مي شود كه در آن بازيكن موفق شود هر چهار مسابقه اصلي رادر يك سال ببرد ) اصطلاح گراند اسلم را اولين بار جان كايرن اهل نيويورك در باره بازيكن استراليايي ( جك كرافورد ) به كار برد. او در سال 1933 كوشيد تا هر چهار مسابقه را ببرد. ولي گراند اسلم واقعي را اولين بار ( دانلد باج) امريكايي در سال 1938به دست آورد . چهار بازيكن ديگر هم فاتح گراند اسلم شدند . "آقايان" ( كانالي )1953، ( راد ليور) 1962 به عنوان آماتور و در سال 1969به عنوان حرفه اي و  " بانوان" ( مارگرت كورت) 1971 و ( اشتفي گراف ) 1988

1934- كميته مخصوص براي بحث در مورد تفاوت حرفه اي بودن و آماتور بودن و تعيين قابليت هزينه ادعا شده بازي آماتورها براي بيش از 8 هفته تشكيل گرديد .
( ظهور ورزش تنیس در ایران به بعد از جنگ جهانی دوم بازمی گردد. پیش ازاین درفاصله سالهای (1315-1318) باشگاه بوستان ورزش که دارای چندین زمین تنیس در محلی روبروی ورزشگاه شهید شیرودی فعلی به مدیریت شادروان شکوهی گشایش یافت . ورزشگاه شهید شیرودی ( امجدیه سابق) نیز همزمان با ورزشگاه بوستان ورزش با یک زمین تنیس درمحل کنونی افتتاح و نخستین مسابقات قهرمانی تنیس کشور در سال 1318 در همین ورزشگاه برگزار گردید. گفتنی است که ورزش تنیس بخاطر حضور اتباع انگلیسی در آبادان رونق خاصی داشت و اولین مسابقه تنیس بین تیمهای آبادان و تهران به سالهای 1317-1320بر می گردد.

پس از جنگ جهانی دوم مسابقات قهرمانی تنیس کشور تاسال 1322 جریان داشت که برادران نعمانی ( هانری وژوزف ) در صدر بازیکنان قرار داشتند .از سال 1322-1332مقام قهرمانی تنیس کشور در اختیار ژرژ آفتاندلیان قرار داشت.)

1939- جمع کل کشورهای به عضویت درآمده به 59 کشور افزایش پیداکرد. درحین جنگ جهانی دوم بدلیل خرابیهایی که در فرانسه اتفاق افتاده بود و حمله به سوئیس (مقر ابتدائی ILTF) به بریتانیا انتقال پیدا کرد. از آن زمان تعیین گردید که ILTF در لندن باقی بماند.

1946- 5 جولای - اولین جلسه بعد از جنگ در هتل ساوی لندن برگزار گردید. 23 کشور باملیتهای گوناگون بعد از نتیجه جنگ جهانی دوم به عضویت ILTF درآمدند. با گذشت چند سال ملیتهایی که عضویت خود را به علت سیاستهای جهانی لغو کرده بودند با تغییرات بعد از جنگ دوباره به عضویت فدراسیون در آمدند مانند: آلمان غربی - آلمان شرقی -چین - تایوان- آفریقای جنوبی

1948- اولین گزارش از "کمیته بین المللی توپ" بدست آمد که ملزم می کرد که توپهای لاون تنیس به استاندارد قابل قبولی در جهان دست یابند . این توصیه کمیته توپ به فدراسیون بود که آنها باید یک طرحی مدون و ساختار جدیدی به توپهای خودشان بدهند که توپها قابلیت آن را داشته باشند که از آنها تست سرعت و سایر تستها در حین بازی به عمل آید .

1951- اولین استراحت قانون 8 هفته ای ( قانون آماتورها) برای 210روز اجازه دادن به آماتورها که بتوانند در مسابقات مختلف شرکت کنند

1958- ILTF روی قضیه استراحت قانون آماتورها تاهمین سال اصرار فراوان داشت زیرا این استراحت را تشویقی برای بازیکنان و تمرکز آنها روی بازی تنیس و فرصتی درآمدزا برای آنها میدانست.
( اولین سالی که ایران در جام دیویس شرکت نمود 1959 بود. تیم تنیس جام دیویس ایران به مدت 31 سال در جام دیویس بازی کرده و مجموعا64بازی آنجام داده است .که حاصل آن 32 برد و32باخت بوده :
بیشترین برد از آن منصور بهرامی با 24 برد.
بیشترین بازی برنده سینگل از آن تقی اکبری با 17 برد .
بیشترین بازی برنده دوبل ازآن کامبیز درفشی جوان با 12 برد.

بهترین تیم دوبل از آن کامبیز دزفشی جوان و مصطفی صالح با 6 برد .
طولانی ترین بازیها از آن کامبیز درفشی جوان با 22بازی .

و بیشترین سال عضویت در تیم دیویس کاپ از آن تقی اکبری با15 سال است.

1963- در پنجاهمین جشن سالگرد ILTF مسابقات کاپ فدراسیون به عنوان یک مسابقه تیمی قهرمانی بین المللی برای بانوان بعنوان دیویس کاپ برگزار شد. ( بازی تیمی مردان هم از سال 1900وجود داشت اما زیر نظر ILTF نبود.)

1968- 30 مارچ - بعد از 10 سال گفتگو و بحث وجدل در فدراسیون یک نشست اضطراری در پاریس برگزار شد که 47 کشور با نظر رئیس فدراسیون در مورد قانون تنیس اوپن موافقت کردند. این بازیهای دوره ای تنیس سازماندهی شد و نام آن مسابقات قهرمانی جهان نامیده شد (wct ) زیرنظر رسمی ILTF با قبول حامیان مالی برای سازماندهی این مسابقات راهی را برای مسابقه آزاد و قانونی برای بازیکنان جهت کسب درآمد بوجود آورد.

1969- باوجود زمینهایی مطابق و معادل باشرایط جغرافیایی محل زمینها موافقت شد .( نوع زمین خاکی - چمن - هارد )

1970- اولین تغییر در شمارش بازی اتفاق افتاد وقتی که فدراسیون تصمیم به تست سیستم تای برک در بازیهای گرفت این سیستم در بازیهای حرفه ای آمریکا در فیلادلفیا برای مدت کوتاهی انجام گرفت.

1971- ILTF باصدور بخشنامه ای در نشست اصلی سالیانه خود در ایتالیا ابلاغ گردید که هیچ بازیکنی که قرار WCT را دارد نمی تواند در مسابقاتی که اتحادیه تنیس تشکیل میدهد شرکت نماید . این بدین معنی بود که " جان نیو کامپ" نمی توانست از قهرمانی ویمبلدون در آن سال دفاع کند .

1972- WCT و ILTF تسهیلاتی بوجود آوردند که بازیکنان برای پیشرفت خود بتوانند در مسابقات دیگر هم بازی کنند .بعد از اینگه مسابقات تنیس تحت پوشش تلویزیونی قرار گرفت استفاده از توپهای زرد رنگ بصورت اجبار و قانون در آمد . تا آن زمان باتوپهای سفید رنگ بصورت رایج بازی می کردند .
تيم تنيس بانوان کشور ايران در همين سال با دو بازيکن به نامهای سرکار خانم صديقه اکبري و سرکار خانم پروين افشار در مسابقات فيدکاپ شرکت نموده و با تيمهای تنيس بانوان ژاپن و اکوادور روبرو شدند.

1973- بحث و جدلهای زیادی بین اتحادیه تنیس بازان حرفه ایATP و ILTF دیده می شد . بخاطر به تعلیق در آوردن  9 ماهه بازی" نیکی پیلیچ"بازیکن یوگسلاوی بدلیل حضور نیافتن در مسابقات دیویس کاپ در مقابل نیوزلند در آن زمان این محرومیت باجلسه اضطراری ATP به یک ماه کاهش پیدا کرد و در همین سال اعضاء ATP بخاطر نشان دادن قدرت خود مسابقات ویمبلدون را با یکوت (تحریم) کردند. در پی این تصمیم 80 بازیکن از مسابقات کناره گیری کردند .

1974- تای برک بطور متغیر و نیمه رسمی وارد سیستم شمارش شد .

1975- شاهد تولد الگوی اداره کردن بعنوان یک متد برای کنترل رفتارهای ناشایست در بازی مردان بودیم ( کمیته انظباطی).دفتر بین المللی تنیس بازان زن حرفه ای (WTA ) شکل گرفت و بطور مشترک تحت نظر ILTF , و WTA اداره می شد و هدف آن ارتقا- کنترل و اداره مسابقات تنیس بانوان در سراسر جهان بود.

1977- یک خاطره بد در نظر مردم :صد سال بعد از شروع بازیهای ویمبلدون (ILTF) یک تغییر کوچکی کرد . کلمه  LAWN حذف شد و تبدیل به فدراسیون بین المللی تنیس(ITF) گردید . ITF شروع به نو آوری در این رشته کرد از جمله طرح دو زهی راکت که به تصویب نرسید .

1978- اولین قهرمانان جهانیITF معرفی شدند .(کریس اورت - بیورن بورگ ) این دو از طریق بازیکنان سابق تنیس برگزیده شدند .

1979- کشورهای عضو دیویس کاپ از ITF در خواست کردند که مسابقات را تحت نظر خود قرار دهد . مسابقات دیویس کاپ از سال 1900وجود داشت ولی زیر نظر ILTF نبود. یک کمیته به نام کمیته ملتهای دیویس کاپ وجود داشت . در همین سال اتحادیه ملی تنیس با ویلچر توسط ( برد پارکز - دیوید سالتز) تاسیس گردید .

1980- 10 مسابقه در آمریکا از جمله (US OPEN ) مسابقه با ویلچر را برگزار کردند .

1981- NEC حامی اصلی مسابقات دیویس کاپ گردید . 16 گروه قوی جهانی تاسیس شد . NEC تاسال 1994 حامی مالی مسابقه جام فدراسیونها هم بود .

1987- ITF از ویمبلدون به بارون کورت در غرب لندن نزدیک استادیوم تنیس کوئین انتقال پیدا کرد.

1988- تنیس به مسابقات المپیک در سئول بازگشت. کره بعد از 64 سال در این مسابقات شرکت می کرد .همچنین جشن هفتاد و پنجمین سالگرد ITF با ریاست فیلیپ کارتیر برگزار گردید. در جلسه رسمی ITF اجرای سیستم تای برک برای بازیهای دیویس کاپ سال1989تصمیم گیری شد. در همان سال دو قانون جدید برای مسابقات تنیس با ویلچر تصویب شد.

1994- نام مسابقات جام فدراسیونها به فدکاپ (FED CUP) تغییر کرد.

1995- مهمان و میزبان برای مسابقات فدکاپ (FED CUP) تعریف شد.

1998- ITF به مقر فعلی (مجموعه ورزشی انگلند) در روهامپتون تغییر مکان داد .

1999- یکصدمین سال برگزاری دیویس کاپ جشن گرفته شد.

2001- 142کشور عضویت دیویس کاپ رادارا بودند. مسابقه تنیس با ویلچر شاهد 25 سال تاسیس خود بودند .

2002- ( BNP.paribas )حامی اصلی مسابقات دیویس کاپ گردید.

2003- فدکاپ (fed cup) چهلمين سال تاسیس خود را جشن گرفت.

2005- یکصدمین سال برگزاری ( Australian Open ) جشن گزفته شد.

تاریخچه تنیس در ایران

ظهور ورزش تنیس درايران به بعد از جنگ جهانی دوم بازمی گردد. پیش از این در فاصله سالهای (1315-1318) باشگاه بوستان ورزش که دارای چندین زمین تنیس در محلی روبروی ورزشگاه شهید شیرودی فعلی به مدیریت شادروان شکوهی گشایش یافت . ورزشگاه شهید شیرودی ( امجدیه سابق) نیز همزمان با ورزشگاه بوستان ورزش با یک زمین تنیس درمحل کنونی افتتاح و نخستین مسابقات قهرمانی تنیس کشور در سال 1318 در همین ورزشگاه برگزار گردید. گفتنی است که ورزش تنیس بخاطر حضور اتباع انگلیسی در آبادان رونق خاصی داشت و اولین مسابقه تنیس بین تیم های آبادان و تهران به سالهای 1317-1320بر می گردد.
پس از جنگ جهانی دوم مسابقات قهرمانی تنیس کشور تاسال 1322 جریان داشت که برادران نعمانی ( هانری وژوزف ) در صدر بازیکنان قرار داشتند .از سال 1322-1332مقام قهرمانی تنیس کشور در اختیار ژرژ آفتاندلیان قرار داشت.
اولین سالی که ایران در
جام دیویس شرکت نمود 1959 بود. تیم تنیس جام دیویس ایران به مدت 31 سال در جام دیویس بازی کرده و مجموعا 64 بازی آنجام داده است  که حاصل آن 32 برد و32باخت بوده است.
بیشترین برد از آن منصور بهرامی با 24 برد.
بیشترین بازی برنده سینگل از آن تقی اکبری با 17 برد .
بیشترین بازی برنده دوبل ازآن کامبیز درفشی جوان با 12 برد.
بهترین تیم دوبل از آن کامبیز دزفشی جوان و مصطفی صالح با 6 برد .
طولانی ترین بازیها از آن کامبیز درفشی جوان با 22بازی .
و بیشترین سال عضویت در تیم دیویس کاپ از آن تقی اکبری با15 سال است

 

زمین‌های تنیس

 

راکت تنیس

راکت تنیس از بخش‌های زیر تشکیل شده است :

 • صفحه یا Head
 • زه یا String
 • دسته یا Grip

معیار انتخاب راکت تنیس

۱. اندازه صفحه یا Head Size

۲. سایز دسته یا Grip Size

۳. وزن راکت

۴. طول راکت

۵. عرض Beam

۶. میزان کشش زه یا String Tension

رویدادهای اصلی ورزش تنیس

چهار مسابقه بزرگ جهانی که مجموعا به گرند اسلم معروف هستند و هر سال برگزار می‌شوند مهمترین مسابقات این رشته ورزشی هستند؛

معیار مهارت در تنیس

در آمریکا و برخی کشورهای دیگر میزان مهارت بازی‌کنان تنیس با نظام رده‌بندی NTRP بیان می‌شود. این نظام را انجمن تنیس ایالات متحده در سال ۱۹۷۹ مطرح کرد و تاکنون به کار می‌رود. در این نظام مهارت بازی‌کن با عددی بین ۱٫۰ تا ۷٫۰ بیان می‌شود. اعداد دیگر که میان این دو عدد قرار دارد هریک به اندازه ۰٫۵ از عدد پیشین بیش‌تر است. بدین ترتیب سیزده رده داریم. در زیر توضیح هریک از این سیزده رده آمده است:

 • ۱٫۰ این بازی‌کن تازه می‌خواهد تنیس را شروع کند.
 • ۱٫۵ این بازی‌کن تجربه‌ای ندارد و بیشتر در تلاش است که توپ را در بازی نگه‌دارد.
 • ۲٫۰ این بازی‌کن به تجربه بیشتر نیاز دارد. ضربه‌های او آشکارا اشکال دارد ولی می‌داند که در بازی تک‌نفری با دونفری باید چگونه و کجای زمین بازی کند.
 • ۲٫۵ این بازی‌کن می‌تواند حدس بزند که توپ از کجا سر در می‌آورد ولی در رسیدن به آن مشکل دارد. می‌تواند با بازی‌کنی در سطح خودش چند ضربه پشت سر هم مبادله کند.
 • ۳٫۰ این بازی‌کن در زدن ضربه‌هایی با توان متوسط نسبتا موفق و یک‌دست عمل می‌کند ولی نمی‌تواند همه ضربه‌ها را درست بزند و ضربه‌هایش از نظر جهت و عمق و توان تنوع ندارد. در بازی دو نفره بیشتر یکی جلو می‌ایستد و یکی عقب.
 • ۳٫۵ این بازی‌کن در زدن ضربه‌های متوسط به حد اطمینان‌پذیری رسیده ولی ضربه‌هایش هنوز عمق و تنوع ندارد. می‌تواند با حالت تهاجمی در جلوی تور بازی کند. در بازی دونفره دارد به همکاری تیمی نزدیک می‌شود.
 • ۴٫۰ ضربه‌های این بازی‌کن چه در فورهند و چه در بک‌هند، و در کنترل جهت‌ها و عمق ضربه‌ها، اطمینان‌پذیر است. در اجرای لاب و والی و ضربه‌های از بالای سر موفقیت دارد. در ضربه‌های سرویس گاه باعث خطای حریف می‌شود. ممکن است رلی‌ها را به خاطر بی‌صبری ببازد. به روشنی در بازی دونفره همکاری تیمی نشان می‌دهد.
 • ۴٫۵
 • ۵٫۰
 • ۵٫۵
 • ۶٫۰
 • ۶٫۵
 • ۷٫۰ این بازی‌کن از راه جایزه‌های مسابقه‌های حرفه‌ای نان می‌خورد.

 

|+| نوشته شده توسط علی جرجانی در سه شنبه ششم مهر ۱۳۸۹  |
 
 
بالا